از ورزشکاران وزنه برداری استان مازندران تجلیل شد

با حضور سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه برداری،رجبی مدیرکل ورزش و جوانان،رحیمی رئیس هیات وزنه برداری مازندران، جواد اشکرف عضو هیات رئیسه وزنه برداری استان مازندران و رئیس هیات وزنه برداری شهرستان نور آیین تجلیل از ورزشکاران وزنه برداری استان مازندران برگزار شد به گزارش قلم ما، با حضور سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه برداری، […]

با حضور سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه برداری،رجبی مدیرکل ورزش و جوانان،رحیمی رئیس هیات وزنه برداری مازندران، جواد اشکرف عضو هیات رئیسه وزنه برداری استان مازندران و رئیس هیات وزنه برداری شهرستان نور آیین تجلیل از ورزشکاران وزنه برداری استان مازندران برگزار شد

به گزارش قلم ما، با حضور سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه برداری، علی رجبی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، دلیری معاون امور ورزش، رحیمی رئیس هیات وزنه برداری استان مازندران، جواد اشکرف عضو هیات رئیسه وزنه برداری استان و رئیس هیات وزنه شهرستان نور از پیشکسوتان، بزرگان و ورزشکاران مازندرانی، آیین تجلیل از ورزشکاران وزنه برداری استان مازندران تجلیل شد